Marketing Corner Studio Marketing plan

Marketing plan: vaš strateški dokument

Pre nego što možete da kreirate marketing plan, morate da razumete šta je marketing i koji su njegovi ciljevi. Marketing je proces stvaranja vrednosti za kompaniju kroz kreiranje i distribuciju proizvoda ili usluga. Cilj marketinga je da stvori interesovanje za ove proizvode ili usluge kako bi ih kupci kupili.

Da biste napravili marketing plan, morate razumeti šta je marketing i koji su njegovi ciljevi.

Cilj marketinga je da stvori interesovanje za proizvode ili usluge kako bi ih kupci kupili. Prvi korak u kreiranju marketing plana je da identifikujete svoje ciljno tržište. Ovo se može uraditi uzimajući u obzir ko su vaši potencijalni klijenti, koje potrebe imaju i šta ih motiviše. Kada saznate na koga ciljate, možete početi da kreirate strategiju za postizanje cilja. Tradicionalne metode oglašavanja kao što su televizijske reklame i štampani oglasi možda nisu najefikasniji način da dođete do ciljanog tržišta; umesto toga, razmislite o korišćenju onlajn alata kao što su društveni mediji ili optimizacija za pretraživače (SEO).

Šta je strateško planiranje marketinga?

Strateško marketinško planiranje je primena niza logičnih koraka u procesu planiranja. Ne postoji jasna formula koja se uvek mora primeniti i ni jedan određeni model koji bi odgovarao svakoj situaciji marketinškog planiranja. Većina autora bi se složila da je marketing plan operativni dokument koji ocrtava strategiju oglašavanja i prodajnih aktivnosti koju će organizacija implementirati kako bi generisala potencijalne klijente i dosegla svoje ciljno tržište. Međutim, ipak postoje određene smernice koje su zadate kao opšte mesto kroz sve teorijske postulate i definicije marketinškog promatranja zadatosti.

Situaciona analiza

Prvi podatak odnosi se na makro okruženje organizacije i to su faktori nad kojima kompanija ima malu ili nikakvu kontrolu. Navedeni su pod četiri odvojena naslova: Politički; Ekonomski; Socio-kulturni i tehnološki i poznati su pod skraćenicom „PEST“.

Sledeći deo se odnosi na ono što se naziva revizija kompanije ili, u terminima korporativnog planiranja, interna revizija.. Marketinški deo ovog ukupnog postupka korporativne revizije naziva se „marketinška revizija“ i ovde je uključen kao deo marketinškog planiranja jer predstavlja početak procesa marketinškog planiranja.

SWOT analiza

SWOT analiza (snage, slabosti, prilike, pretnje) je pokušaj da se faktori specifični za kompaniju iz revizije preduzeća prevedu u snage i slabosti kompanije, plus spoljni faktori okruženja (iz PEST analize) u spoljne mogućnosti i pretnje.

Marketinški ciljevi

Oni se bave onim što treba postići, za razliku od strategija koje su sredstvo za postizanje ciljeva. Ovi ciljevi su dobijeni iz strategija korporativnog nivoa i trebali bi biti vrlo specifični. Cilj, dakle, mora imati neku vrstu merljive karakteristike koja se može odnositi na standard performansi poput procentualnog nivoa profita ili situacije koja se mora postići poput prodora na određeno tržište.

Predviđanje potencijala tržišta

Bez prognoze tržišnog potencijala kompanija zapravo ne zna za šta bi trebalo da pravi svoje planove.

Marketing strategije

Strategije su sredstvo kojim se mogu postići marketinški ciljevi. Oni treba da detaljno prikažu odabrane pristupe koje će kompanija koristiti za postizanje svojih ciljeva.. Operativne odluke se tada izlivaju iz ovih marketinških strategija i one formiraju taktičke temelje detaljnih programa marketinškog miksa.

Pretpostavke i plan “B”

Pretpostavke se odnose na spoljne faktore nad kojima kompanija ima malu kontrolu. To bi trebalo navesti kao niz tačaka koje se odnose na i koji predstavljaju predgovor o izradi detaljnih planova marketinškog miksa u sledećoj fazi. Pretpostavki treba da bude što manje, a ako nisu potrebne, ne treba ih uvoditi. Za svaku pretpostavku treba formulisati plan za nepredviđene slučajeve, pa se u slučaju pogrešne pretpostavke može uneti odgovarajući plan za nepredviđene slučajeve.

Marketing mix (4 P/proizvod, cena, mesto, promocija)

Ovaj deo plana omogućava organizaciji da zadovolji potrebe svojih ciljnih tržišta i postigne svoje marketinške ciljeve. Ovde se mora detaljno razmotriti svako od područja „četiri P-a“ plus razmotriti kupci u pogledu segmentacije, ciljanja i pozicioniranja. Svi sastojci marketinškog miksa moraju se kombinovati na optimalan način kako bi zajedno radili na postizanju ciljeva kompanije. Ovaj deo plana tiče se toga ko će šta raditi i kako će se raditi. Na taj način se odgovornost, odgovornost i delovanje u određenom vremenskom periodu mogu planirati, zakazati, primeniti i preispitati.

Budžetiranje

Budžetiranje ne pokriva samo opšte marketinške troškove, već i plate i troškove zaposlenih. Ako plan zahteva povećanje prodaje i market share/a, tada će to obično imati implikacije na broj zaposenih u odeljenju marketinga, povećanih troškova oglašavanja, većeg broja prodavaca na terenu i slično.

Vremenske skale

Ovo obično ima oblik Ganttovog grafikona koji postavlja vremensku skalu marketing mix aktivnosti.

Implementacija plana

Plan je sada sproveden u delo u okviru unapred utvrđenih parametara budžeta i resursa, i duž vremenske skale koja je dogovorena. Još važnije je da oni koji će sprovoditi plan treba da budu informisani o njegovim detaljima i da znaju ulogu koju moraju da odigraju u okviru njegove primene da bi osigurali njegov uspeh.

Merenje i kontrola

Marketing plan se ne može primeniti bez praćenja, merenja i kontrole napretka. Trebalo bi uspostaviti sistem kontrole kojim se plan redovno preispituje, a zatim ažurira kako se okolnosti menjaju. Varijacije mogu nastati usled odstupanja u količini ili ceni – npr. nepovoljna odstupanja mogu nastati zbog smanjenja cena u skladu sa taktičkim delovanjem konkurenata.

Marketinški informacioni sistem pruža ključne inpute za planiranje marketinga. Ove informacije potiču iz informacionog sistema (market intelligence), marketinških istraživanja i sopstvenog business intelligence (BI). Ove informacije se zatim unose u marketinški plan. To je takođe kontrolni mehanizam, jer se reakcije kupaca takođe unose u ovaj MkIS iz tržišnih podataka putem terenske prodajne službe ili iz studija marketinških istraživanja. Informacije o analizama prodaje takođe se unose u sistem kako bi se mogle izvršiti procene da li se postiže predviđena prodaja ili ne.

Ukoliko planovi ne idu baš onako kako je predviđeno, tada se može preduzeti akcija prema potrebi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *